Kancelaria Notarialna Krzysztof Urzędowski

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Przed dokonaniem czynności zalecam zasięgnąć w Kancelarii informacji w celu indywidualnego ustalenia terminu czynności oraz jej kosztów. Zakres pracy Notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie. Jako osoba zaufania publicznego dbam o zabezpieczenie interesów wszystkich stron czynności notarialnej. W związku z dokonanymi czynnościami notarialnymi Notariusz pobiera: opłatę sądową za dokonanie wpisu w księdze wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz taksę notarialną, przy czym stawka taksy notarialnej zależy od rodzaju i wartości przedmiotu danej czynności i jest ustalana indywidualnie. Opodatkowana jest 23% podatkiem VAT.

 232 total views